The Shock Radio

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz เวลา 00.30 - 03.30น.

เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 20 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 19 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 18 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 17 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 05 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 03 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 01 Apr 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 03 Mar 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 02 Mar 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 01 Mar 2017
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 15 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 14 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 11 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 09 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 08 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 07 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 05 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 04 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 03 Nov 2016
เดอะช็อคเรื่องเล่า
เดอะช็อคเรื่องเล่า 01 Nov 2016