The Shock Radio

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz เวลา 00.30 - 03.30น.

The Shock เดอะช้อค เรื่อง หลอนข้างบ้านคนดัง
The Shock เดอะช้อค เรื่อง หลอนข้างบ้านคนดัง 27 Apr 2018
The Shock เดอะช้อค เรื่อง ฟิตเนส
The Shock เดอะช้อค เรื่อง ฟิตเนส 27 Apr 2018
The Shock เดอะช้อค เรื่อง เพราะเพื่อนดวงตก
The Shock เดอะช้อค เรื่อง เพราะเพื่อนดวงตก 27 Apr 2018
The Shock เดอะช้อค เรื่อง เปลวนางดุ
The Shock เดอะช้อค เรื่อง เปลวนางดุ 27 Apr 2018
The Shock เดอะช้อค เรื่อง เจ้าที่ที่บ้านญาติ
The Shock เดอะช้อค เรื่อง เจ้าที่ที่บ้านญาติ 27 Apr 2018
The Shock Story เรื่อง เจอตอนบวช
The Shock Story เรื่อง เจอตอนบวช 27 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง หลอนค่ายภาษาต่างประเทศ
The Shock เดอะช็อค เรื่อง หลอนค่ายภาษาต่างประเทศ 26 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง ทวดหวง
The Shock เดอะช็อค เรื่อง ทวดหวง 26 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง คิดว่าอัลไซเมอร์
The Shock เดอะช็อค เรื่อง คิดว่าอัลไซเมอร์ 26 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เว้นคนในบ้าน
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เว้นคนในบ้าน 26 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เจ้าของในห้องปิดตาย
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เจ้าของในห้องปิดตาย 26 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง ห๊ะอะไรนะ
The Shock เดอะช็อค เรื่อง ห๊ะอะไรนะ 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง ผมชื่ออ๊อฟ
The Shock เดอะช็อค เรื่อง ผมชื่ออ๊อฟ 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง จะไล่ไปไหน
The Shock เดอะช็อค เรื่อง จะไล่ไปไหน 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เพราะใจร้อน
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เพราะใจร้อน 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง 5วัน 2 วัด
The Shock เดอะช็อค เรื่อง 5วัน 2 วัด 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง บ้านเราเองแท้ๆ
The Shock เดอะช็อค เรื่อง บ้านเราเองแท้ๆ 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง นิ้วนาง
The Shock เดอะช็อค เรื่อง นิ้วนาง 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง น้าพิท
The Shock เดอะช็อค เรื่อง น้าพิท 21 Apr 2018
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เด็ก ตจว.
The Shock เดอะช็อค เรื่อง เด็ก ตจว. 21 Apr 2018